Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde ApS

Købs- og Medlemsbetingelser

 

§ 1. Medlemskabet generelt:
Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Wod House Gym eller de dertil knyttede selskaber. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger i en database, som kun ansatte hos Wod House Gym har adgang til. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kortnummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Wod House Gym. Medlemmet er selv ansvarlig for at disse data til enhver tid er opdateret korrekt. Overholdes dette ikke vil medlemskabet uden varsel kunne inaktiveres/afsluttes.

Er medlemskabet købt online er der 14 dages fortrydelsesret. Vælges en startdato som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten. Der afsendes en kvittering for købet til den oplyste e-mailadresse. Der modtages Dankort, E-Dankort, Mastercard, Visa, V-Pay, JCB, American Express.

Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger og de tidsperioder som er tilknyttet det pågældende medlemskab.

§ 2. Ændringer
Wod House Gym forbeholder sig ret til at foretage ændringer og aflysninger i udbud/tilbud, åbningstider, priser og i betingelserne i øvrigt.

§ 3. Varighed
DIBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter, indtil de opsiges i henhold til § 9.
Forudbetalte kontantmedlemskaber ophører ved udløbet af den forudbetalte periode. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber.

§ 4. Medlemskort
Medlemskortet skal medbringes og indlæses i kundecomputeren før hver træning. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Wod House Gym som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§ 5. Betaling
Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales der for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab, der tilmeldes en DIBS-aftale, betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den løbende ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af pågældende kalendermåned. Det er en forudsætning for trækningen, at kortet kan benyttes til abonnementstræk via internettet, kortoplysningerne stemmer overens med PBS kortdatabase, kortet er aktivt og der kan gennemføres en trækning på det pågældende beløb. Betaling for et medlemskab er inklusiv den moms, som Wod House Gym betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber mv. Nogle af Wod House Gyms ydelser er fritaget for moms, f.eks. holdtræning, lukkede/private hold og privatundervisning. Ved indmeldelse og betaling af kontingent skal sygesikringsbevis og gyldigt betalingskort fremvises.

§ 6. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, spærres medlemsskabet indtil det skyldige beløb er betalt. Der udsendes samtidig en rykker til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Wod House Gym ret til, at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder Wod House Gym sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos Wod House Gym, indtil betaling af Wod House Gyms tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte Wod House Gyms faciliteter, indtil udløbet af den relevante betalingsperiode. Spærret adgangskort, manglende betaling eller annullering af tilknyttede betalingskort gælder ikke som berosættelse eller opsigelse og medlemskabet løber indtil medlemmet har opsagt det, jf. gældende betingelser.

§ 7. Prisændringer
Prisændringer annonceres senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for, at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

§ 8. Beroperioder
Løbende medlemskaber kan, med et varsel på løbende måned + 1 måned, sættes i bero for minimum 1 måned og maksimalt 4 måneder samlet. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter Wod House Gyms gældende takster. Dog skal der ikke betales gebyr ved fremvisning af lægeerklæring, synlig skade eller i forbindelse med graviditet. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. Klippekort og forudbetalte medlemskaber kan ikke sættes i bero.

§ 9. Opsigelse af medlemskaber
Løbende DIBS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges, med et varsel på løbende måned + 1 måned. Forudbetalte kontant medlemskaber (eksempelvis 6-måneders forudbetaling) kan opsiges med samme varsel – dog kan ophør tidligst ske ved udløbet af den forudbetalte periode. Der kan være andre opsigelsesvarsler tilknyttet nogle medlemskaber – dette vil være oplyst i forbindelse med oprettelsen. Opsigelse skel ske ved udfyldelse og indsendelse af elektronisk opsigelsesformular. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse ved fremvisning  af den indsendte elektroniske opsigelsesformular, samt den modtagne elektroniske kvittering, der vil være modtaget når opsigelsen er opdateret og effektueret. OPSIGELSE ER GÆLDENDE NÅR MAN HAR MODTAGET EN KVITTERING HERPÅ.

§ 10. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Børn under 15 år må kun opholde sig på stedet sammen med en voksen.

§ 11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Wod House Gym. Der tages heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§ 12. Værdigenstande
Wod House Gym bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås til.

§ 13. Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Wod House Gyms personale, skal altid følges.

§ 14. Hold (pladser, fremmøde til- / afmelding af reservation)
Der kan ikke garanteres ledige pladser på udbudte hold med deltagerloft, idet pladserne tildeles efter bookingtidspunkt. Ved deltagelse i holdtræning skal medlemmet reservere en plads via det pågældende bookingsystem. Der kan bookes 3 hold af gangen, en uge frem i tiden og maksimalt bookes 2 hold samme dag. Registrering af fremmøde til holdtræning skal ske senest 2 min før holdets start. Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Er et medlem forhindret i at fremmøde til aftalt privattræning med en instruktør, skal der meldes afbud senest 24 timer før starttidspunktet. Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et DIBS medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Wod House Gym ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. For så vidt angår kontant-medlemskaber fratrækkes en dag/et klip fra medlemskabets gyldighedsperiode.

§ 15. Doping
Findes der bevis på brug af doping, herunder også “social drugs”, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning hos Wod House Gym. Såfremt et medlem nægter, at deltage i en dopingkontrol betragtes

§ 16. Udelukkelse af medlem
Wod House Gym kan uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling af nogen art.

§ 17. Ændring af medlemsbetingelser
Wod House Gym kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene, annonceres dette på Wod House Gyms hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab i henhold til proceduren beskrevet under § 9.Wod House Gyym har løbende ret til at foretage ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider uden at dette annonceres.

§ 18. Medlemsbetingelsernes omfang
Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i Wod House Gym, dvs. for holdtræning, privattimer, open gym, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til Wod House Gym relaterede aktiviteter. For yderligere oplysninger om priser og gebyrer henvises til Wod House Gyms hjemmeside.

§ 19. Informationer:
Med mindre medlemmet aktivt har modsat sig, har Wodhouse Gym lov til at behandle og opbevare oplysninger om medlemmet og løbende kontakte medlemmet med nyheder, tilbud og informationer telefonisk, pr. sms og e-mail. 

§ 20. Billede- og videofotografering:
Wodhouse Gym foretager videoovervågning til forebyggelse af tyveri og hærværk. Billeder og optagelser herfra opbevares og slettes efter de til enhver tid gældende regler. Wodhouse Gym fotograferer og videoptager løbende undervisningen og offentliggøre disse optagelse via egne lukkede såvel som åbne sociale medieplatforme. Såfremt medlemmet ikke ønsker at disse optagelse offentliggøre, skal der aktivt gives meddelelse herom til Wodhouse Gym.

– – – – – – – – – –